Deep Learning to Segment Pelvic Bones: Large-scale CT Datasets and Baseline Models

Published in IPCAI, 2021

Recommended citation: Pengbo Liu, Yuanqi Du, Heqin Zhu, Yinhao Li, Feng Gu, Honghu Xiao, Jun Li, Chunpeng Zhao, Xinbao Wu, Hu Han, S. Kevin Zhou. (2021). "Deep Learning to Segment Pelvic Bones: Large-scale CT Datasets and Baseline Models." IPCAI 2021

Download paper here

Recommended citation: Pengbo Liu, Hu Han, Yuanqi Du, Heqin Zhu, Yinhao Li, Feng Gu, Honghu Xiao, Jun Li, Chunpeng Zhao, Xinbao Wu, S. Kevin Zhou. (2021). "Deep Learning to Segment Pelvic Bones: Large-scale CT Datasets and Baseline Models." IPCAI 2021.